Algemene voorwaarden

Definities:

Opdrachtgever: Een natuurlijk of rechtspersoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende rechtspersonen die een overeenkomst of onderhandeling aangaat met Coco Nuts Productions.
Coco Nuts Productions: Coco Nuts Productions is gevestigd te Leeuwarden, welke de doelstelling heeft op te treden als ontwerpbureau, uitvoerder op het gebied van grafisch ontwerp en/of vormgeving, decoraties of als adviserend bedrijf.
Opdracht: Overeenkomst tussen Coco Nuts Productions en opdrachtgever.
Doorlooptijd: De bij een aanbieding door Coco Nuts Productions opgegeven termijn van het moment van aanvaarding van de opdracht tot acceptatie van het ontwerp.
Ontwerpen: Alle zaken en alle door of vanwege Coco Nuts Productions uit te voeren werkzaamheden die het ontwerp zijn van een overeenkomst.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Coco Nuts Productions en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zoals gehanteerd door Coco Nuts Productions.
Gebruiksvergoeding: De vergoeding die opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is terzake het Coco Nuts Productions aan hem verleende recht tot het gebruik zoals omschreven in de overeenkomst van het ontwerp.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden: De voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en daarmee verbandhoudende (rechts)handelingen van Coco Nuts Productions en opdrachtgever. De toepasselijkheid van enige algemene of specifiek voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt door Coco Nuts Productions uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging van overeenkomst: Een aanbieding bindt Coco Nuts Productions niet en geldt slechts als uitnodiging tot het geven van een opdracht door opdrachtgever. Een overeenkomst betreffende de opdracht komt tot stand indien en voorzover Coco Nuts Productions een schriftelijke bevestiging ontvangt middels fiat op de offerte gedaan door Coco Nuts Productions. Indien de acceptatie van de opdrachtgever afwijkt van de offerte, komt de overeenkomst pas tot stand tot Coco Nuts Productions daarmee schriftelijk instemt. Extra kosten verbonden aan wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht op verzoek van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle in de offerte gedane aanbiedingen blijven gedurende 1 maand geldig.

Prijzen: Alle prijzen van Coco Nuts Productions zijn uitgedrukt in Europese Euro’s en exclusief omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen de kosten van verpakking, verzending e.d. alsmede heffingen of belastingen opgelegd of geheven terzake van het ontwerp en ten laste van de opdrachtgever. Coco Nuts Productions gehanteerde werkwijze, zijn de extra daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. De aanbiedingsprijs is een schatting. Een overschrijding met minder dan 15% van de aanbiedingsprijs vormt geen reden voor ontbinding van de opdracht.

Betaling: Opdrachtgever zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Coco Nuts Productions betalen, of wanneer vermeld vooraf worden betaald,of indien genoemd, bij de bezorging/afhandeling van de verleende dienst/drukwerk. Alle aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen uit welke hoofden ook, van Coco Nuts Productions op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 2%. Indien opdrachtgever jegens Coco Nuts Productions in verzuim is, is hij verplicht Coco Nuts Productions de buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste een bedrag gelijk aan 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 350 Euro te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Coco Nuts Productions kan de opdrachtgever bij bevestiging van de opdracht verzoeken een voorschotregeling te treffen eenmalig of per ontwerpfase.

Auteursrecht: Tenzij schriftelijk anders in overeengekomen, blijven alle exemplaren van ontwerpen eigendom van Coco Nuts Productions. Coco Nuts Productions is gerechtigd haar werkstukken te signeren en/of haar naam te vermelden in het colofon van een publicatie op een titelrol. Voor openbaarmaking van een ontwerp in voorlopige of definitieve vorm is de schriftelijke toestemming van Coco Nuts Productions vereist. Coco Nuts Productions verleent daarmee licentie aan de opdrachtgever voor het gebruik van haar ontwerp. Bij ontbreken van deze licentie verlening kan het recht op openbaarmaking of verveelvoudiging geen sprake zijn. Het aanbrengen van wijzigingen in een ontwerp van Coco Nuts Productions is ten strengste verboden. Coco Nuts Productions ontvangt kosteloos van de opdrachtgever 5 tot 10 exemplaren van het veelvoudige ontwerp, van zeer kleine oplagen een toepasselijk aantal.

Aflevering: Neemt opdrachtgever het ontwerp niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Coco Nuts Productions is in dat geval gerechtigd de ontwerpen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen.

Beoordeling en acceptatie: Opdrachtgever is verplicht de (schets)ontwerpen en informatiedragers nauwkeurig te toetsen aan de in de overeenkomst opgenomen omschrijving. Geringe afwijkingen in het raster en in de kleur kunnen geen reden voor afkeuring zijn. Indien opdrachtgever niet binnen 5 dagen na verzending en/of levering door Coco Nuts Productions van het (schets)ontwerp schriftelijk reageert, wordt het ontwerp geacht te zijn goedgekeurd. Decoratieopdrachten worden brandvertragend opgeleverd en zal op aanvraag geïmpregneerd kunnen worden volgens een brandweergeldend certificaat. Coco nuts Productions stelt zich niet aansprakelijk voor brandschade als gevolg van decoratie.

Geheimhouding: Partijen zullen strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de informatie over elkaar onderneming en al hetgeen zij niet uit hoofde van een overeenkomst aan elkaar toevertrouwen en waarvan evident is dat deze een vertrouwelijk karakter draagt. Partijen zullen de voor hen werkzame personen verplichten deze geheimhoudingsbepaling na te leven.

Aansprakelijkheid en vrijwaring: Coco Nuts Productions is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks gevolg is van een tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen. Coco Nuts Productions is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan bij toepassing of gebruik door de opdrachtgever. In het geval de
schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van Coco Nuts Productions, zal de opdrachtgever Coco Nuts Productions vrijwaren tegen alle aansprakelijkheid van derden.

Verzuim: Bij verzuim van opdrachtgever of in een van de artikelen genoemde gevallen zijn alle vorderingen van Coco Nuts Productions op opdrachtgever uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Coco Nuts Productions bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot
gehele ontbinding van enige overeenkomst. Zodra opdrachtgever jegens Coco Nuts Productions in verzuim is, dan vervallende hem krachtens de overeenkomst toegekende (vereenvoudiging en gebruikers)rechten met onmiddellijke ingang.

Toepasselijk recht: Op deze levering en betalingsvoorwaarden en op overeenkomsten tussen opdrachtgever en Coco Nuts Productions is het Nederlandse recht van toepassing.